B. – с най-висок в изложбата/

Ще бъде направен бърз обзор на състоянието на производството на култивирани трюфели в световен мащаб, както и добива от естествени находища. Ще ви разкрием неговите тайни. Ще получите уникално и ароматно ястие, с което може да впечатлите и най-претенциозния гастроном. Ние решихме да внесем малко разнообразие и затова ползвахме кокосови стърготини и счукани лешници. Чл.30. За заседанията на Общото събрание на Асоциацията се водят протоколи, които съдържат най – малко следната информация:(1) Място дата и час на провеждането;(2) Кворум;(3) Имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете;(4) Дневен ред на заседанието;(5) Направените предложения;(6) Гласуванията и резултатите от тях;(7) Подписите на председателя, секретаря и преброителите на гласовете; Чл.31. ПОРЪЧКИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 08:00-23:00 ЧАСА Предлагаме ви един добър начин да дресирате вашето куче по най – лесният и хуманен начин. Някои хора с наистина добро обоняние могат да намерят трюфели без помощ, но най-често ловът на трюфели се провежда успешно с помощта на обучено куче или женско прасе! Асоциацията гъбен мицел – рас­тение предос­тавя на гъбите относително пос­тоянен дос­тъп до въг­лехид­рати, които се прид­виж­ват от тех­ния източ­ник на син­тез (лис­тата) до корените на рас­тението и се отделят в кореновата зона (ризос­фера). Въвеж­дането на гъбен мицел (инокулиране) в ризос­ферата се извър­шва или чрез поч­вени проби съдър­жащи спори и мицел на гъбата или с чист мицел, получен по метода на тъкан­ните кул­тури (ин витро).

Free photo chocolate cupcake on black plate with coffee beans Целта на дружеството първоначално е да помогне да се създадат други подобни плантации у нас и производството на трюфели да се превърне в рентабилен агроекологичен бизнес. Успеш­ното раз­работ­ване на проекта се очаква да завърши с установяване на продук­тивна план­тация от сливови дър­вета раз­виващи се в микоризна връзка с черен трюфел и съз­даване и пред­лагане в тър­гов­ски мащаб на тех­нология за микоризиране с трюфелов щам на овощни дър­вета и фиданки, като се пред­вижда тех­нологията да бъде приложима и при други видове от сем. Опитът придобит от изс­ледовател­с­ката дей­ност по проекта може да пос­лужи за база при бъдещи научно-приложни раз­работки насочени към микоризиране на други дър­весни и тревисти ектомикоризни рас­тения. Целта на финан­сирания нас­тоящ проект е да се получат плодни тела на черен трюфел (Tuber aestivum) чрез микоризиране на овощни дър­вета (сливи) във фаза плододаване. Технологията за получаване на микоризиран посадъчен материал от лешник започва със заразяването на много млади лешникови дръвчета, защото то е най-успешно в тази фаза на развитие на кореновата система на растението. Там изобилства от търговци, които предлагат бели и черни трюфели на различни цени. Без значение дали предпочитате замразени черни и бели трюфели или бели, едно е сигурно – ще прибавят магия към всеки обикновен обяд или вечеря.

Туристите ще имат възможността да получат компетентна информация за всеки от продуктите на „Thracian truffles” и да си закупят от тях (приемат се плащания в брой и с карта). Поръсете с малко див чесън и украсете с редукция от няколко капки трюфел зехтин като финален завършек на вашето ястие. Причината е, че питомният трюфел е с по-високо качество, тъй като отглеждането му е контролирано, но расте в условия като в гората. В Бъл­гария, чер­ният летен трюфел образува ектомикориза с редица дър­весни и храс­товидни видове, вкл. Кул­тивирането на трюфелите е труден процес, изис­к­ващ добро поз­наване на под­ходящите климатични и поч­вени условия, и под­бор на дър­весни или храс­товидни рас­тения образуващи микориза. Цените на деликатесът и тази година се очаква да варират в широк диапазон. Естес­т­веното раз­п­рос­т­ранение на трюфелите се осъщес­т­вява чрез пренасяне на спорите им и мицела от дребни животни, прив­лечени от аромата на гъбата. 6 мин. на средна скорост. Въпреки че е едва на година и осем месеца, само преди няколко дни Бобан донесе слава на своя собственик. В един момент се вижда само мърдащата му опашка, а миг след това кучето носи на своя стопанин малко черно трюфелче. Той припомни, че преди няколко години имаше бум, но след това повечето хора са се отказали.

Същият сценарий, ако купувате хималайска сол от трюфели – тогава заедно с това получавате ползи от трюфели Ползи от хималайската сол. Очевидно солта от трюфели не включва никакви ползи от зехтин. Целта ни не е само да продадем едни дръвчета, а да обучим клиентите си как да ги отгледат успешно и да получат добра реколта, обяснява Мичевски. Точно по тази причина може да бъде толкова трудно да ги откриете и съберете. Макар и доста примамлива, тази идея е трудно приложима и има редица условия, за да бъде успешна. Могат да се използват и прасета, но тези животни са по-трудни за контролиране и понякога изяждат трюфелите. Те препоръчват създаването на трюферии да става с посадъчен материал, заразен с тези местни трюфелни щамове. Има дълга история на различни култури, като тези в Африка и Близкия изток, използващи трюфели в практиките на традиционната медицина и като храна с високо съдържание на хранителни вещества. Kултивирането на трюфели означава създаване на агролесовъдна система – набор от видове, благоприятстващи развитието на трюфелите. Известно е, че трюфелите съдържат ключ основни хранителни вещества, включително протеини, въглехидрати и ненаситени мастни киселини, но е трудно да се види това в типично малък размер на порцията сол на трюфели.

מה חדש?

Related Articles